Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Augustowie

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów, tel./faks 87 6433621

W trosce o niezbywalne prawa dzieci
do godnego rozwoju

 

Prezentacja


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacją Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie po tytułem:
Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Augustowie - dobre praktyki
pobierz       Ośrodek Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczy


Dyrektor Poradni informuje, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zgodnie z art. 90v ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.) została wskazana do pełnienia w Powiecie Augustowskim funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Do szczegółowych zadań ośrodka należy:

 1. udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
 2. wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
 3. wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
 4. organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagog, logopedów i innych specjalistów,
 5. koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
  a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
  b) prowadzenie akcji informacyjnych,
  c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

2012 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie